Reinkarnációra utaló részek a Bibliában

Most lássunk pár idézetet a Bibliából, ami a reinkarnációra utal.

 szent biblia es a reinkarnacio

 

Adbiás könyve 1: 15

15. Úgy tesznek veled, amint te tettél: tetteid tulajdon fejedre hullanak.

 

A Bölcsesség könyve 8: 19-20

19. Tehetséges ifjú voltam ugyan, és jó lélek jutott részemül,

20. vagy helyesebben, mivel jó voltam, tiszta testhez jutottam.

 

Máté evangéliuma 17:1-13

1. Hat nap múltán Jézus magához vette Pétert, Jakabot, meg testvérét, Jánost és felvitte őket egyedül egy igen magas hegyre.

2. Aztán a szemük láttára átalakult, az arca világítani kezdett, mint a nap, ruhái olyan fehérek lettek, mintha napfényből volnának.

3. Egyszerre láthatóvá lett nekik Mózes és Illés is, amint vele beszélgettek.

4. “Uram – szólt Péter Jézushoz – kellemes itt lennünk! Ha akarod, három sátrat készítek, egyet neked, egyet Mózesnek és egyet Illésnek.”

5. Még beszélt, mikor hirtelen fénylő köd árnyéka esett rájuk s a ködből hang hallatszott: “Ez az én szeretett Fiam, ő nyerte el tetszésemet! Hallgassatok reá!”

6. Mikor a tanítványok ezt meghallották, arcukra borultak és nagyon megijedtek.

7. De hozzájuk lépett Jézus, megérintette őket és így szólt: “Keljetek fel, ne féljetek!

8. Mikor azonban szemüket felemelték, senki mást nem láttak, csak Jézust egyedül.

9. Mialatt lementek a hegyről, Jézus megparancsolta nekik: “Senkinek se mondjátok el a látomást, míg az embernek Fia a halottak közül fel nem támad.”

10. A tanítványok aztán megkérdezték őt: “Miért mondják az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie?”

11. “Illés ugyan eljön – felelte – s helyre fog mindent állítani,

12. azt mondom azonban nektek, hogy Illés már eljött, de nem ismertek rá, hanem kényük-kedvük szerint bántak vele. Így kell az ember Fiának is szenvednie tőlük.”

13. Akkor látták be a tanítványok, hogy Bemerítő Jánosról beszélt nekik.

 

Jób könyve 1:20-21

 

20. Akkor felkele Jób, megszaggatá köntösét, megberetválá a fejét, és a földre esék és leborula.

21. És monda: Mezítelen jöttem ki az én anyámnak méhéből, és mezítelen térek oda, vissza. Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úrnak neve!

 

Lukács evangéliuma 9:7-9

7. Meghallá pedig Heródes a negyedes fejedelem, mindazokat, a mik ő általa történtek: és zavarban volt, mivelhogy némelyek azt mondák, hogy János támadt fel a halálból;

8. Némelyek pedig, hogy Illés jelent meg; mások meg, hogy a régi próféták közül támadt fel valamelyik.

9. És monda Heródes: Jánosnak én vettem fejét: kicsoda hát ez, a ki felől én ilyen dolgokat hallok? És igyekezik vala őt látni.

 

Jelenések könyve 13:10

10. Ha valaki fogságba visz mást, ő is fogságba megy; ha valaki fegyverrel öl, fegyverrel kell annak megöletni. Itt van a szentek békességes tűrése és hite.

 

János evangéliuma 3:3-14

3. Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.

4. Mondta néki Nikodémus: Mimódon születhetik az ember, ha vén? Vajjon bemehet-é az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é?

5. Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.

6. A mi testtől született, test az; és a mi Lélektől született, lélek az.

7. Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek.

8. A szél fú, a hová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jő és hová megy: így van mindenki, a ki Lélektől született.

9. Felele Nikodémus és monda néki: Mimódon lehetnek ezek?

10. Felele Jézus és monda néki: Te Izráel tanítója vagy, és nem tudod ezeket?

11. Bizony, bizony mondom néked, a mit tudunk, azt mondjuk, és a mit látunk, arról teszünk bizonyságot; és a mi bizonyságtételünket el nem fogadjátok.

12. Ha a földiekről szóltam néktek és nem hisztek, mimódon hisztek, ha a mennyeiekről szólok néktek?

13. És senki sem ment fel a mennybe, hanemha az, a ki a mennyből szállott alá, az embernek Fia, a ki a mennyben van.

14. És a miképen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképen kell az ember Fiának felemeltetnie.

 

 

János evangéliuma 8:56-59

56. Ábrahám a ti atyátok örvendezett, hogy meglátja az én napomat; látta is, és örült.

57. Mondának azért néki a zsidók: Még ötven esztendős nem vagy, és Ábrahámot láttad?

58. Monda nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek: Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok.

59. Köveket ragadának azért, hogy reá hajigálják; Jézus pedig elrejtőzködék, és kiméne a templomból, átmenvén közöttük; és ilyen módon eltávozék.

Utoljára frissítve: 2016. február 28., vasárnap 18:53
Értékelés:
(1 szavazat)
  • Nincsenek hozzászólások
Vissza a tetejére